Poli reakcje – polikondensacja

>> środa, 10 czerwca 2009

Do grupy polimerów otrzymywanych w wyniku reakcji polikondensacji, zalicza się takie, które powstają wskutek reakcji stopniowej, przebiegającej między substratami zawierającymi reaktywne grupy funkcyjne, polegającej na łączeniu cząstek substratów z utworzeniem między nimi nowego wiązania. Jednak oprócz polimeru powstają również produkty uboczne, bardzo często – H2O i CO2.
Niektóre polimery otrzymywane metodą polikondensacji można otrzymywać również w wyniku polimeryzacji (dotyczy to np. poliamidów alifatycznych) lub w wyniku reakcji poliaddycji (np. poliuretany).
Do poliuretanów otrzymywanych w wyniku polikondensacji należą szczególnie pianki poliuretanowe spienione w znacznym stopniu za pomocą CO2 - ubocznego produktu powstającego w wyniku reakcji polikondensacji. Liczne polimery kondensacyjne stanowią cenne, nowoczesne składniki kompozytów polimerowych.

Czytaj dalej...

Poli reakcje – poliaddycja

Do grupy polimerów otrzymywanych w wyniku reakcji poliaddycji, zalicza się takie, które powstają wskutek reakcji stopniowej, przebiegającej między dwoma różnymi grupami funkcyjnymi, zawartymi w dwóch różnych substratach. Jeden rodzaj musi zawierać co najmniej dwie grupy zdolne do oddawania ruchliwych atomów wodoru, drugi do przyłączenia. W wyniku przeskakiwania ruchliwych atomów wodoru z jednego substratu do drugiego powstają wyłącznie makrocząsteczki. Nie tworzą się żadne produkty uboczne.
Należą tu polimery epoksydowe, poliuretany, poliuretanomoczniki, polimoczniki. Wśród tych trzech ostatnich rodzajów są też coraz bardziej rozpowszechnione segmentowe, liniowe elastomery uretanowe, TPU. Wytwarza się w przemysłowych wytwórniach, ale ze względu na połączenie procesu wytwarzania wyrobu z procesem wytwarzania polimeru w niewielkich wytwórniach, często z kompozytów polimerowych z włóknami ciągłymi i ciętymi oraz z wypełniaczami proszkowymi.

Czytaj dalej...

Poli reakcje - polimeryzacja

Do grupy polimerów otrzymywanych w wyniku reakcji polimeryzacji zalicza się takie, które powstają wskutek reakcji łańcuchowej z substratów zawierających podwójne wiązania. Są to głównie podwójne wiązania między atomami węgla, z łatwo pękającymi wiązaniami Ρi. Należą tu również substraty zawierające pękające pierścienie (np. laktamy, stosowane do otrzymywania poliamidów alifatycznych). W wyniku polimeryzacji powstają tylko związki wielkocząsteczkowe. Nie tworzą się żadne produkty uboczne. Do tej grupy należą zarówno homoplimery (produkty polimeryzacji jednego rodzaju substratu) jak i kopolimery (produkty polimeryzacji dwóch różnych substratów) oraz terpolimery (produkty polimeryzacji trzech różnych substratów).
Polimeryzacja - etenuDo polimerów otrzymywanych metodą polimeryzacji zalicza się też niektóre heteropolimery, zawierające w łańcuchu głównym oprócz atomów węgla inne atomy. Najczęściej jest to tlen, jak w wypadku polioksymetylenu, POM, otrzymywanego w wyniku reakcji polimeryzacji aldehydu lub z otwarciem pierścienia trioksanu. Heteroatomem jest również azot. Znajduje się on w poliamidach, otrzymywanych w wyniku reakcji polimeryzacji z otwarciem pierścieni laktamowych. W grupie polimerów otrzymywanych metodą polimeryzacji znajduje się duża liczba różnych elastomerów typu klasycznych kauczuków dienowych i otrzymywane przez ich polimeryzacyjne sieciowanie siarką - różne gumy. Należy tu również pewna grupa elastomerów termoplastycznych. Ich unikalne właściwości wynikają z budowy ich makrocząsteczek, składających się z segmentów sztywnych i giętkich, które ulegają segregacji, tworząc domeny twarde i miękkie. Wyróżnić możemy trójblokowe kopolimery styren/butadien/styren, SBS, kopolimery butylowe szczepione na polietylenie, różne jonomery (polimery, w których występują wiązania międzycząsteczkowe typu jonowego) i in. Są ty również tworzywa sztuczne niektóre z nich mogą być w temperaturze pokojowej zarówno elastomerami jak i tworzywami sztucznymi. Przykładem jest PE, HDPE dzięki dużej zawartości fazy krystalicznej jest tworzywem sztucznym, cechuje go stan lepkosprężysty, LDPE niezależnie czy jego makrocząsteczki zawierają znaczną ilość rozgałęzień czy też nie – jest w zasadzie elastomerem (właściwości z pogranicza stanu lepkospreżystego i wysokoelastycznego).

Czytaj dalej...

Podział polimerów

Najstarszy podział, według pochodzenia, rozróżnia polimery naturalne (kauczuk z drzew hevea brasiliensis, kazeina, celuloza, białka) i syntetyczne (prawie wszystkie o znaczeniu technicznym).
Według rodzaju atomu, z których zbudowane są łańcuchy główne, istnieje podział na polimery o łańcuchu węglowym i polimery heterołańcuchowe (oprócz atomu węgla w łańcuchu głównym są atomy innych pierwiastków, zwanych heteropierwiastkami). Te dwie grupy dzielą się na szereg podgrup.
Według budowy fizycznej na polimery amorficzne (szkliste, bezpostaciowe) i krystaliczne.
Według zdolności lub jej braku do przemiany w stan plastyczny, wynikający z konfiguracji makrocząsteczek, podział na termoplasty (makrocząsteczki liniowe i rozgałęzione) i duroplasty (makrocząsteczki usieciowane).
Według sposobu przenoszenia naprężeń w szerokim zakresie temperatur, a w tym w temperaturze pokojowej, materiały polimerowe dzieli się na tworzywa sztuczne (sprężyste – kruche i lepkospreżyste przenoszenie naprężeń) i elastomery (przenoszą naprężenie w sposób wysokoplastyczny, z charakterystycznym zmniejszaniem entropii podczas odkształcenia).
Według zastosowań na: polimery konstrukcyjne, włóknotwórcze, lakiernicze, klejowe, itp.
Według cech budowy substratów i wynikających stąd mechanizmów tworzenia i łączenia jednostek podstawowych, co pozwala wstępnie przewidzieć podstawowe cechy makrocząsteczek polimerów, ich strukturę i niektóre właściwości makroskopowe. Według tej klasyfikacji rozróżniamy polimery otrzymywane w reakcji polimeryzacji, poliaddycji, polikondensacji.

Czytaj dalej...

Spis firm produkujących biodegradowalne i/lub pochodzenia biologicznego tworzywa

>> poniedziałek, 1 czerwca 2009

Ostatnio dużo o tworzywach biodegradowanych, informacja, która może okazać się przydatna, jeżeli ktoś będzie szukał u źródła.

Anqing Hexing Chemical Co. Ltd.
Archer Daniels Midland Company
Arkema
BASF SE
Biograde
BioMatera
Biomer
BIO-ON srl
BIOP Biopolymer Technologies AG
Biotec
Braskem S.A.
Cara Plastics Inc
Cargill Incorporated
Cereplast Inc
Cerestech Inc
China Henan Piaoan Group Co. Ltd
Crystalsev Comercio e Representatcao Ltda
DaniMer Scientific LLC
Durect Corporation
E. I. du Pont de Nemours and Company (Dupont)
EBM Biodegradable Materials
EMS-Chemie Holding AG
Fasal Wood KEG
FINASUCRE s.a.
FKuR Kunststoff GmbH
Flexible Solutions International Ltd.
Futuramat
Glycan Biotechnology Co Ltd
Grace Biotech Corporation
Groupe Limagrain
Heppe Biomaterial GmbH
Idroplax S.r.l.
IGV Institut für Getreideverarbeitung GmbH
Inner Mongolia Mengxi High-Tech Group Co. Ltd
IRe Chemical Limited
Japan Corn Starch Co. Ltd
Jiangsu Jiuding Group
Kaneka Corporation
Linotech GmbH&Co.KG
Mazzucchelli 1849 Spa
Meron Biopolymers
Merquinsa Mercados Quimicos S.L.
Metabolix Inc
MGP Ingredients Inc
Mitsubishi Chemical Corporation
NatureWorks LLC
Ningbo Tianan Biologic Material Co. Ltd.
Northern Technologies International Corp
Novamont SPA
Perstorp Holding AB
PHB Industrial S.A.
Plantic Technologies Limited
Polyfea
Pyramid Bioplastics Guben GmbH
Rodenburg Biopolymers B.V.
Royal DSM N.V.
Shanghai Disoxidation Macromolecule Materials Co. Ltd
Shanghai Tong-Jie-Liang Biomaterials Co. Ltd
SPhere
Showa Highpolymer Co. Ltd
Solvay
SPC Biotech Pvt. Ltd
Sphere S.A.
Stanelco Plc
StarchTech Inc
Synbra Technology bv
TECNARO GmbH
Teijin Limited
The Dow Chemical Co
The Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd. (NIPPON GOHSEI)
Tianjin North Food Co. Ltd
Tianjin sitaili attitude favourable degradative plastics Co. Ltd
Total S.A.
Toyobo Co. Ltd
Vegeplast S.A.S.
Wuhan Greenplas Co Ltd
Wuhan Huali Environment Protection Science & Technology Co. Ltd.
Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co. Ltd
Zhejiang Hisun Biomaterials Co. Ltd

Źródło: http://biopol.free.fr/

Czytaj dalej...

Tworzywa degradowane i biodegradowalne

Tworzywa sztuczne są lekkie, niedrogie, łatwo przetwarzalne, posiadają dobre właściwości mechaniczne z jednej strony a z drugiej są źle degradowane w środowisku naturalnym, a to ze względu na ich właściwości hydrofobowe. Istnieje wiele sposobów prowadzących do zwiększenia degradowalności łańcucha polimeru, który może ulegać hydrolizie, utlenianiu, termo- lub fotodegradacji. Niektóre polimery są podatne na biodegradacje w wyniku działania enzymów czy mikroorganizmów, podczas gdy inne biodegradowalne stają się w zaawansowanych stadiach rozpadu. Degradowalne polimery to materiały czułe na różne czynniki fizyczne, chemiczne i mechaniczne bądź biologiczne powodujące ich degradację, a dzieląc na grupy to:
- polimery ulegające fotoutlenianiu,
- polimery biodegradowalne bezpośrednio,
- polimery ulegające utlenianiu a następnie biodegradacji,
- polimery rozpuszczalne w wodzie,
- nowe formy naturalnych polimerów.


DNA - to biopolimer!Ostatnio wysunięto koncepcję, że zastosowanie kilku sposobów degradacji może stać się właściwą drogą do degradacji tworzyw sztucznych.
Produkcja tworzyw syntetycznych pochłania rocznie 270 mln ton ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Niektóre degradowane polimery mogą być wytwarzane ze źródeł odnawialnych (ang. renewable energy) w przeciwieństwie do polimerów produkowanych w oparciu o surowce z ropy naftowej, takich jak polietylen czy polipropylen. Możliwa jest także produkcja polietylenu z produktów rolniczych, co jednak nie musi równać się biodegradowalności. Do takich polimerów należą tzw. „zielone polimery” (ang. green polymers), które są produktami pochodzenia roślinnego, otrzymywane w wyniku: przetworzenia cukrów roślinnych, wytworzenia przez mikroorganizmy oraz rośliny syntezujące polimery.

Skrobia jako biodegradowalny napełniacz

Biopolimery, takie jak celuloza, skrobia, lignina, chityna stanowią znaczną część żyjącej materii. Skrobia jest przykładem (C6H10O5)n polisacharydu otrzymywanego z wielu źródeł, takich jak kukurydza, ziemniaki, ryż, pszenica, soja. Mikroorganizmy wytwarzają różne enzymy, które hydrolizują skrobię powodując jej biodegradację. Dostępność, niska cena, oraz biodegradowalność spowodowały jej szerokie zastosowanie jako napełniacz do biologicznie nieaktywnych polimerów. Głównym problemem związanym z zastosowania skrobi jako napełniacza jest jej zła mieszalność z polimerami syntetycznymi wynikająca z natury hydrofilowej przy generalnie hydrofobowej naturze matrycy polimerowej. W 1988 roku opatentowano sposób otrzymywania mieszanin skrobi do 7% w formie prześmieszki (ang. masterbatch), który później komercyjne ukazał się na rynku pod nazwą Polyclean firmy Archer-Daniels Midland Co. Opracowano także mieszaniny o większej ilości skrobi, np. Mater Bi do 60% z syntetycznym kopolimerami etylenu z kwasem akrylowym, EAA, dodatkowo mocznik, oraz amoniak.
Materiały zawierające skrobię nie zastąpią w najbliższej przyszłości konwencjonalnych tworzyw, jednakże mogą być używane do zastosowań specjalnych.

Naturalne poliestry (syntetyzowane mikrobiologicznie)

Przykładem jest Biopol, który otrzymywany jest w kontrolowanym procesie fermentacji poprzez zaopatrywanie monokultur bakteryjnych w różnorodne substraty węglowe. Ten komercyjne wytwarzany kopolimer 3-hydroksykwasu mlekowego z 3-hydroksykwasem walerianowym, zawierający 30% kwasu hydroksywalerianowego z kwasu propionowego i glukozy. Homopolimer P(3HB) względnie sztywny i kruchy staje się bardziej elastyczny wraz ze wzrostem zawartości składnika walerianowego. Naturalne poliestry, podobnie jak proteiny i polisacharydy są termoplastami posiadającymi temperaturę topnienia ok. 180 0C. Przykadem medycznych zastosowań naturalnych poliestrów to np. powłoki pastylek do kontrolowanego uwalniania leków, implanty kości. Inne zastosowania dla biodegradowalnych poliestrów to rolnicze folie, sieci rybackie, folie do opakowań, butelki czy pojemniki.

Fotodegradowalne polimery

Podstawową drogą prowadzącą do otrzymywania polimerów fotodegradowalnych jest synteza fotoczułych kopolimerów lub zastosowanie dodatków fotouczulających istniejące polimery. Przykładem jest Ecolyte kopolimer etylenu ze styrenem posiadający w łańcuchu głównym grupy ketonowe.
Innym sposobem otrzymywania biodegradowalnych polimerów jest wprowadzenie do nieaktywnych polimerów związków zawierających np. grupy karbonylowe, które absorbują światło ultrafioletowe inicjując wolnorodnikowy proces utleniania polimeru.

Degradowalne naturalne polimery

Polikwasy mlekowy, PLA i kwas glikolowy, PGA. Duża zaleta polikwasu mlekowego i jego kopolimerów wynika głównie z faktu, że produkty jego degradacji są naturalnymi metabolitami. Degradacji odbywa się na drodze pękania łańcucha w miejscu wiązania estrowego, prowadząc do wytworzenia monomerycznych hydroksykwasów.

Polikaprolakton, PCL, o którym wiadomo od lat 70-tych, na podstawie przeprowadzonych testów glebowych jaki mikrobiologicznych, że jest polimerem biodegradowalnym przez różne typy bakterii. Polikaprolakton jest polimerem alifatycznym o niskiej temperaturze zeszklenia (Tg=-600C), który może być wytwarzany na drodze polimeryzacji monomeru kaprolaktonu. Znajduje zastosowanie w medycynie jako matryca dla kontrolowanego uwalniania leków. PCL degraduje wolniej niż PGA lub PLA jest zatem stosowany tam gdzie wymagany jest dłuższy czas użytkowania. Mieszaniny PCL z PE, Poliamidem-6, PS wykazują dobrą enzymatyczną biodegradowalność.

Chityna i chitozan oraz ich miesznainy z innymu włoknotwórczymi polimerami mogą być łatwo przetwarzane do postaci włókien i stosowane do celów medycznych. Chitozan jest często składnikiem biodegradowalnym w mieszaninach z innymi syntetycznymi polimerami tworząc homogeniczne układy zarówno w roztworze jak i w stanie stałym. Mieszaniny chitozanu z politlenkiem etylenu i polialkoholem winylowym są przedmiotem badań ze względu na dobrą mieszalność z innymi polimerami rozpuszczalnymi w wodzie.

Celuloza jest jednym z polisacharydów wytwarzanych przez rośliny. Jej bardzo długi łańcuch (stopień polimeryzacji ~2000) składa się z pojedynczych powtarzających się jednostek glukozy połączonych wiązaniami – 1,4 glikozydowymi. Celulozę syntezują niektóre rodzaje mikroorganizmów, szczególnie bakterie Acobacter xylinum, które rosnąc na powierzchni pożywki, tworzą galaretowatą błonę. Celuloza bakteryjna jest stosowna do wytwarzania membran głośników, charakteryzujące się wysokim modułem sprężystości, dużą wytrzymałością na rozerwania, gęstością i prędkością rozchodzenia się dźwięku (3580 m/s) produkowane w Japonii przez firmę Sony.
Szczepione kopolimery celuloza/skrobia mogą być stosowane jako modyfikatory i kompatybilizatory dla celulozy i skrobi z innymi syntetycznymi polimerami. Kombinacja celulozy z chitozanem prowadzi do otrzymywania kompozytów w postaci silnych filmów.

Polialkohol winylowy jest polimerem rozpuszczalnym w wodzie stosowanym jako zagęszczacz emulsji i zawiesin oraz jako film do opakowań. Poliglikol etylenowy i polialkohol winylowy są łatwo degradowane przez mikroorganizmy. Polikarboksylany zawierające bloki polisacharydów i polialkohol winylowy wykazują lepszą biodegradowalność. W przypadku rozpuszczalnych w wodzie polimerów rozgałęzienia w łańcuchu polimeru utrudnia proces degradacji, ale wprowadzenie heteroatomu do łańcucha głownego powoduje wzrost biodegradowalności.

Wszystkie opisane procesy degradacji polimeru mogą zachodzić w środowisku naturalnym i wszystkie one na początku prowadzą do fragmentacji (cięcia) łańcucha polimerowego czy depolimeryzacji. Jednakże są one zasadniczo różne i tylko biodegradacja prowadzi do całkowitego wyeliminowania polimeru ze środowiska. Mówi się o całkowitej biodegradacji, gdy materiał organiczny jakim jest polimer, jest przekształcany w dwutlenek węgla, wodę i biomasę. Analitycznie oznaczenia stopnia biodegradacji są oparte na chemii biodegradacji zarówno w środowiskowych warunkach aerobowych jak i anaerobowych.
- degradacja aerobowa:
polimer + O2 → CO2 + H2O + biomasa + resztki mineralne
- degradacja anaerobowa:
polimer → CO2 + CH4 + H2O + biomasa + resztki mineralne

Czytaj dalej...

Polimery rozpuszczalne w wodzie

Polimery rozpuszczalne w wodzie to dość szeroka grupa polimerów, obejmująca: całkowicie rozpuszczalne polimery i hydrożele, wysoko pęczniejące w wodzie i słabo usieciowane polimery oraz rozpuszczalne w wodzie plastomery, takie jak polialkohol winylowy. Mogą być wytwarzana na zarówno na drodze syntetycznej z produktów ropopochodnych, jak i z materiałów odpadowych o naturalnym pochodzeniu.


Rozpuszczalne w wodzie polimery mogą być klasyfikowane na wiele sposobów, ze względu na masę cząsteczkową, hydrolityczno/hydrofobowy skład, grupy funkcyjne (anionowa, kationowa, nieanionowa), strukturę (liniową, rozgałęzioną, usieciowaną), oraz syntetyczne lub naturalne źródło ich pochodzenia np. polimery kwasów karboksylowych mogą być stosowane jako dyspersanty, w zależności od masy cząsteczkowej: modyfikatory płynięcia, zagęszczacze i flokulanty, absorbery, kontrolowane uwalniacze substancji. Takie naturalne polimery mogą być stosowane samodzielnie lub w formie zmodyfikowanej przez podstawienie innych grup funkcyjnych np.
- skrobia (grupa hydroksylowa) → skrobia modyfikowana (grupa aldehydowa i karboksylowa),
- celuloza (grupa hydroksylowa) → celuloza alkoksylowana (grupa hydrooksyalkilowa) → celuloza karboksyalkilowana (grupa karboksyalkilowa),
- chityna (grupa amidowa) → chitozan (grupa aminowa).
Syntetyczne rozpuszczalne w wodzie polimery (z surowców przemysłu petrochemicznego) można syntetyzować w oparciu o różne technologie, np. na drodze polikondensacji otrzymuje się: poliestry, poliamidy, poliacetale, polietery, w procesie polimeryzacji addycyjnej: polikwasy akrylowy metakrylowy, polialkohol winylowy, poliwinylopyrolidon i polimeryzacji z otwarciem pierścienia, np. poliwęglan.

Polimery rozpuszczalne w wodzie
Należy stwierdzić, że nawet w przypadku nie całkowitej przyswajalno
ści przez środowisko istniejące rozpuszczalne w wodzie polimery (także w mieszaninach z naturalnymi polimerami) powinny być akceptowalne, dopóki nie zastąpią ich biodegradowalne polimery. Biorąc jednak pod uwagę: jeżeli nie są całkowicie usuwalne to czy produkty rozkładu nie są toksyczne i szkodliwe dla środowiska, czy koszt wytworzenie nie przekracza kosztu przetworzenie odpadów.
Ważne podkreślenia rozpuszczalność w wodzie nie jest wskaźnikiem biodegradowalności. Na koniec jeszcze kilka uwag o degradacji polimerów rozpuszczalnych w wodzie: polimery o łańcuchach węglowych generalnie nie ulegają biodegradacji (wyjątek stanowi polialkohol winylowy), modyfikacja naturalnych materiałów przez utlenianie, estryfikację, szczepienie może prowadzić do biodegradowalnych rozpuszczalnych w wodzie polimerów (np. skrobia modyfikowana chitozanem), polimery kondensacyjne z odpowiednią funkcjonalnością (są łatwo syntezowane przez kondensację monomerów) są zwykle biodegradowalne, ale ekonomicznie jest to nieopłacalne.

Czytaj dalej...

XIII PLASTPOL 2009 nagrody i wyróżnienia

XIII PLASTPOL 2009 - Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - największe targi branży tworzyw sztucznych w Polsce, jak również w Europie Wschodniej przez pryzmat przyznanych nagród i wyróżnień. Gratulacje.

Wyróżnienia Targów Kielce

W kategorii: „Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych”:za nową generację nagrzewnic LEISTER do obróbki termicznej tworzyw dla HEISSLUFTTECHNIK Flocke Sp. z o.o. z Katowic
za modułowy system filtracyjny w urządzeniu do recyklingu tworzyw EREMA PC 1007 TVE dla EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH z Linz, Austria

W kategorii: „Narzędzia i oprzyrządowanie do przetwórstwa tworzyw sztucznych”:za system gorących kanałów z elektrycznym napędem iglic zamykających dla MOLD MASTER EUROPA GmbH z Baden-Baden, Germany
za blok zimnych kanałów w formach do wtryskiwania gumy DESMA FLOW CONTROL dla KLÖCNER DESMA ELASTOMERTECHNIK Sp. z o.o. , Fridingen, Germany

W kategorii: „Tworzywa i środki pomocnicze w przetwórstwie tworzyw sztucznych
za koncentrat antybakteryjny SilverBatch-NANO-KW-02-PE dla KWAZAR Corporation Sp. z o.o. z Jaktorowa
za opracowanie dodatków d2w do produkcji tworzyw oksy-biodegradowalnych dla ECOPLASTIC POLSKA S.C. z Bielska-Białej
za opracowanie tworzywa TARNOFORM- LOW DEPOSIT dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
W kategorii: „Techniki specjalne
za system otrzymywania modeli metodą druku 3D – ALARIS 30 dla BIBUS MENOS Sp. z o.o. z Gdańska
za system „UPRINT” tworzenia modeli 3D metodą mikrowytłaczania dla PROSOLUTIONS - Majewscy Sp. J. z Łaskarzewa
za spektrofotometr MA-98 do oceny barwnych efektów powierzchniowych dla KAMADO S.C. z Raszyna
za komputerowy program edukacyjny „E-TRAINER” dla Engel POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy


Medale Targów KielceMedale XIII PLASTPOL 2009
W kategorii: „Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych”:
za inteligentne gniazdo do produkcji wtryskowej dla WADIM PLAST Narojek Sp. J. z Michałowic
za system nXheat indukcyjnego ogrzewania układów uplastyczniających dla MUEHSAM – ELEKTROMECH Jan K.Muehsam i wspólnicy z Warszawy
W kategorii: „Tworzywa i środki pomocnicze w przetwórstwie tworzyw sztucznych”:
za opracowanie bezhalogenowych tworzyw do produkcji kabli RESLEN PPE/E FR dla POLIMARKY Sp. J. Marek Kyc z Rzeszowa

W kategorii: „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych”:
za bezglikolowy system chłodzenia maszyn do przetwórstwa tworzyw dla ONI Wärmetrafo GmbH z Lindlar-Frielingsdorf, Germany
za technologię wytłaczania wielkowymiarowych rur dwuwarstwowych dla PTC Artur Szreder z Lubicza

Wyróżnienia Targów Kielce za aranżację stoiska
DOSPEL PLASTICS
– Częstochowa
Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. – Tarnów
GABRIEL-CHEMIE BOHEMIA s.r.o. – Czech Republik
GRANULAT Sp. J. – Częstochowa
ENGEL Austria GmbH – Austria
TELKO-POLAND Sp. z o.o. – Warszawa

Medale Targów Kielce za aranżację stoiska
A. SCHULMAN POLSKA Sp. z o.o. – Warszawa
ZAKŁADY AZOTOWE w Tarnowie-Mościcach S.A. – Tarnów
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. – Płock

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL są miejscem spotkań najważniejszych firm z branży, prezentujących nowości w dziedzinie techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych: maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw, formy i narzędzia wykorzystywane w branży, tworzywa sztuczne, komponenty, technologie recyklingu oraz zastosowania systemów informatycznych w przetwórstwie tworzyw. W Kielcach swoje rozwiązania technologiczne oraz gotowe produkty oferują również firmy z branży opakowań z tworzyw sztucznych.

Czytaj dalej...

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP