Skróty - niektórych polimerów

>> czwartek, 28 maja 2009

A - akrylan
AAEMA - acetoacetoksyetylometakrylan
AAS - metakrylan-akryl-styren
ABAK - kopolimer akrylonitryl/butadien/akrylan
ABR - kauczuk akrylanowo-butadienowy (Acrylat-Butadien-Rubber)
ABS - akrylonitryl-butadien-styren < ABS+PA - blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliamid
ABS+PBT - blenda ABS + poli(tereftalan butylenu)
ABS+PC - blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
ABS+PSU - blenda akrylonitryl-butadien-styren + polisulfon
ABS+PVC - blenda akrylonitryl-butadien-styren + PVC
ABS+PTFE - blenda akrylonitryl-butadien-styren + poli(tetrafluoroetylen)
ABS+TPU - blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliuretan termoplastyczny
ACM - kauczuk akrylowy
ACS - kopolimer akrylonitryl/elastomer poliestrowęglanowy/styren
ACS - akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren
ACPES - akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren
ACVC - kauczuk akrylowy + PVC
ADC - azodikarbonamid (porofor)
ADPA - aceton/difenyloamina (środek przeciw starzeniu kauczuku)
AEM - kauczuk akrylanu-etylenu-polimetylenowy
AEPDS - kopolimer akrylonitryl/dien etylenu-propylenowy /styren
AFMU - terpolimer z tetrafluoroetylenu-trifluoronitro- zometanu-kwasu nitrozoperfluoromasfowego
AGE - jednostki anhydroglukozowe
AMSS - kopolimer akrylonitryl-metakrylan metylu-buta-dien-styren
AMMA - kopolimer akrylonitryl-metakrylan metylu
AM-SAN - alfa-metylostyren/styren-akrylonitryl (oznaczenie rzadko spotykane)
ANM - kopolimer akrylan etylu/akrylonitryl (do tworzyw sztucznych)
ANM - kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do kauczuku)
ANM - kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do tworzyw sztucznych, już nie używane)
APAO - amorficzne puli-alfa-olefiny
APE - aromatyczny poliestrowęglan (p. także PAR, PEC)
APE-C/S - kopolimer akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren
APEO - alkilofenoloetoksylany (surowiec do środków czyszczących)
APET - folia poli(etylenotereftalanowa), amorficzna (patrz także PETA)
APS - aminopropylotrietoksysilan
AS - kwas akrylowy
ASA - akrylonitryl-styren-akryloester
ASA+PC - blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poliwęglan
ASA+PMMA - blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poli(metakrylan metylu)
ASA+PVC - blenda akrylonitryl-styren-akryloester + PVC
ATH - trihydrat antymonu (środek przeciwpożarowy)
ATPU - alifatyczne poliuretany termoplastyczne (prawidłowo TPU-A)
AU - elastomer poliuretanowy (kauczuk uretanowy na podstawie poliestru)
AXS - ester akrylowy/dien etylenopropylenowy
AZDN - dinitryl kwasu azo-izomasfowego (środek polimeryzacyjny do PVC)
BA - akrylan butylu
BAMMA - akrylan butylu-metakrylan metylu
BPS - ftalan butylobenzylowy (zmiękczacz)
BBTS - N-butyl-benzotiazol-sulfenoamid (kauczuk, środek wulkanizacyjny)
BDMMA - butanodiolodimetyloakrylan
BDMA - butanodiolomonoakrylan
BDP - butylodecyloftalan (zmiękczacz)
BIIR - kauczuk bromobutylowy (kauczuk bromo-izobuteno-izoprenowy)
BIIR+PP - kauczuk bromobutylowy + polipropylen
BMBF - nadtlenek bis-4-metylobenzoilowy (utwardzacz)
BMI - bismaleinoimid (imid kwasu maleinowego)
BOP - butylooktyloftalan (zmiękczacz)
BP - nadtlenek dwubenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)
BPA - bifenol A (m.in. materiał wyjściowy dla PC)
BPO - nadtlenek benzoilowy (utwardzacz do żywic UP)
BR - kauczuk butadienowy (1,4-polibutadien)
BS - butadien-styren
BSH - benzosulfohydrazyd (porofor)
BTS - butan tiofen kwas sulfonowy
iso-BUMA - izo-butylometakrylan
n-BUMA - n-butylometakrylan
BVE - eter butylowinylowy (środek pomocniczy kauczuku)
CA - octan celulory (CZA = bioctan cel., C3A = trioctan cel., także CTA)
CAB - octanomaślan celulozy
CABP - octanomaślan-propionian celulozy
CAP - octanopropionian celulozy
CC - wtókno miedziowe (celuloza wediug technologii miedziowo-amoniakalnej)
CCPP - Controlled Crystallinity Polypropylen (oznaczenie nieprawidtowe, wtaœciwie PP-CC)
CD - cyklodekstryny
CEMI - 1-cyjanoetylo-2-metyloimidazol (utwardzacz do żywic EP)
CF - żywica krezolowo-formaldehydowa
CFC - chloro-fluoro-carbon (porofor, ang. sposób zapisu FCKVh
CFM - poli(chlorotrifluoroetylen), także PCTFE (w sektorze tworzyw sztucznych)
CHDM - cykloheksanodihydroksymetyl (substrat PET)
CHMA - cykloheksylometakrylan
CHR - kauczuk epichlorohydrynowy, polimer o dużej masie czšsteczkowej
CIIR - kauczuk chlorobutylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)
CIIR - kauczuk chloro-butylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)
CM - chlorowany polietylen (w sektorze tworzyw mato spotykane), patrz także PE-C
CMC - karboksymetyloceluloza
CMHEC - karboksymetylo-hydroksy-etylo-celuloza
CN - azotan celulozy
CO - kauczuk epichlorohydrynowy, poli(chlorometylooksiran)
COC - kopolimery cykloolefinowe
CP - propionian celulozy
CPA - fenylooctan celulozy
CPEE - ester kopolieterowy (TPE), (także TPE-E)
CPET - krystaliczna folia poli(etylenotereftalanowa) (używane ale niewtaściwe oznaczenie), p.także PETC
CPVC - chlorowany polichlorek winylu), (rzadkie oznaczenie), p. także PVC-C
CR - kauczuk chloroprenowy (Chloropren-Rubber)
CS - kazeina
CSA - Chrom-Sulfuric-Acid (mieszanina chromowa)
CSF - kazeino-formaldehydstyren
CSM - chlorosulfonowany polietylen (kauczuk chlorosulfonopolieterowy)
CTA - trioctan celulory
DAP - diallyloftalan (HTduroplast)
DBA - dibutyloadypinian (zmiękczacz)
DBD - dwusiarczek dibenzoamidodifenylowy (plastyfikator do kauczuku)
DBDP - dekabromodifenyl (środek przeciwpożarowy)
DBDPE - dekabromodifenyloeter (środek przeciwpożarowy)
DBP - ftalan dibutylowy (zmiękczacz)
DBS - sebacynian dibutylowy (zmiękczacz)
DBTU - dibutylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)
DCBS - benzotiarylo-dicykloheksylosulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)
DCDPS - dichlorodifenylosulfon (substrat PSU)
DCHP - ftalan dicykloheksylu (zmiękczacz)
DCLBP - nadtlenek bis-2-4-dichlorobenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)
DCP - ftalan dikaprylu (zmiękczacz)
DCPD - dicyklopentadien (żywica wyjściowa duroplastów, środek wulkanizujący kauczuku)
DCPZC - chlorek dicyklopentadienylocyrkonowy (katalizator metalocenowy)
DCUP - nadtlenek kumylu (środek sieciujący kauczuku)
DDP - ftalan didecylu (zmiękczacz)
DEG - glikol dietylenowy (aktywator)
DERA - patrz DOA
DEHP - patrz DOP
DEP - ftalan dietylu (zmiękczacz)
DETU - dietylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)
DHA - di-n-heksyloadypinian (zmiękczacz)
DHBP - nadtlenek 2,5-dimetyloheksan-di-t-butylu (środek sieciujący kauczuku)
DHP - ftalan diheptylu (zmiękczacz)
DHXP - ftalan diheksylu (zmiękczacz)
DIBA - adypinian diizobutylu (zmiękczacz)
DIBP - ftalan diizobutylu (zmiękczacz)
DIHP - ftalan diizoheptylu (zmiękczacz)
DIOP - izoftalan dioctylu (zmiękczacz)
DIOS - sebacynian diizooctylowy (zmiękczacz)
DMA - metakrylan decylowy
DME - dimetyloeter (porofor, zamiennik FCKW)
DMF - dimetyloformamid (np. rozpuszczalnik poliamidu aromatycznego)
DMF - dimetyloformamid
DMT - dimetylotereftalan
DNA - dinonyloadypinian (zmiękczacz)
DNOP - ftalan di-n-oktylu (zmiękczacz)
DNP - ftalan dinonylu (zmiękczacz)
DOA - lub DEHA adypinian dioktylu, także adypinian dietyloheksylu (zmiękczacz)
DOP - lub DEHP ftalan dioktylu, także ftalan dietyloheksylu (zmiękczacz)
DOS - sebacynian dioktylu (zmiękczacz)
DPCF - fosforan difenylokrezylowy
DPP - diketo-pirolo-pirol (pigment do tworzyw sztucznych)
DTDP - ftalan diizotridecylu
DTMP - ditio-bis-metylopiperazyna (środek pomocniczy do kauczuku)
DUP - ftalan diundecylu (zmiękczacz)
EA - etyioakrylan
EAA - kopolimer etylen kwas akrylowy-akrylan
EABA - etyloakrylan/butyloakrylan
EEA - kopolimer etylen/akrylan etylu
EAABE - kopolimer etylen kwas akrylowy/akrylan butylu
EAAN - kopolimer etylen akrylan/bezwodnik maleinowy
EABE - kopolimer etylen/akrylan butylu
EAM - kopolimer etylen-octan winylu
EAMA - etylen/kwas akrylowy/bezwodnik maleinowy
EAMAS - etyloakrylan/metakrylan
EAMMA - etyloakrylan/metylometakrylan
EAS - etylen-kwas akrylowy
EBA - kopolimer etylen/akrylan butylu
EC - etyloceluloza
ECB - etylen-kopolimer-bitum
ECH - epichlorohydryna
ECO - kauczuk epichlorohydrynowy (tlenek etylenu- chiorometylooksiran)
ECTFE - kopolimer etylen-chlorotrifluoroetylen
EDA - etylenodiamina
EDC - etylenodichlorek
EDT - etylenodioksytiopen
EEA - kopolimer etylen/octan etylu
EEA - kopolimer etylen/akrylan etylu
EEAK - kopolimer etylen/akrylan etylu (także EAM)
EGDMA - etylenoglikolodimetyloakrylan
EMA - kopolimer etylen/metakrylan
EMAA - kopolimer etylen/kwas metakrylowy
EMM - kopolimer etylen/metylometakrylan
ENB - etylidenonorborn (środek sieciujący kauczuku)
EO - etylen-okten
EP - żywica epoksydowa
EPP - kopolimer etylen/propylen
EPE - ester żywicy epoksydowej
EPDM - terpolimer etylen/propylen/dien, (kauczuk), (oznaczany też jako EPT)
EPDMAE - S kopolimer etylen-propylen terpolimer /akrylonitryl-etylen-propylen-dien-styren
EPDM+CHMA - terpolimer etylen/propylen + policykloheksylometakrylan
EPDM+MAH - terpolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego
EPDM+MMA - terpolimer etylen/propylen + metylometakrylan
EPDMPP - kopolimer etylen-propylen terpolimer /polipropylen
EPDMSAN - terpolimer etylen/propylen
EPIC - żywice epoksyizocyjanuranowe
EPLO - epoksydowany olej lniany (zmiękczacz)
EPM - kopolimer etylen/propylen (z sektora tworzyw sztucznych), także EPR
EPMMAH - kopolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego
EPR - Etylen-Propylen-Rubber (kauczuk, oznaczenie niewtaœciwe)
EPS - spieniony polistyren, prawidtowo wg normy PS-E
EPSO - epoksydowany olej sojowy (zmiękczacz)
EPS - polistyren spieniany
EPT - terpolimer etylen/propylen, p.także EPDM
EPV - epoksy/winyloester
E-PVC - emulsja-polichlorek winylu
ESBS - etylen/styren/butadien/styren, (TPE-S)
ET - kauczuk polisiarczkowy (także TM)
ETBE - etyl-trzeciorzędowy-butyloeter
ETER - epichlorohydryna-tlenek etylenu-terpolimer-kauczuk
ETFE - kopolimer etylen/tetrafluoroetylen
EU - elastomer poliuretanowy (kauczuk poliestrowouretanowy)
EVA - kopolimer etylen/octan winylu
EVAC - kopolimer etylen/octan winylu (do tworzyw sztucznych)
EVAC - kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, także EVM), p.także EAM
EVAL - kopolimer etylen/alkohol winylowy
EVM - kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, proponowany w RFN), p.także EVAC, EAM
FAS - siarczan alkoholu tfuszczowego
FCKW11 - trifluorometan (porofor)
FCKW12 - dichlorodifluorometan (porofor)
FEP - tetrafluoroetylen/heksafluoropropylen, także PFEP
FF - żywice furanowo-formaldehydowe
FFKM - kauczuk perfluorowy-elastomer
FKM - kauczuk fluorowy (wg ASTM), p.także FPM
FKW - węglowodory fluorowe, (chtodziwo), p.także HFC
FMGl - poli(trifluorometylenosiloksan)
FPM - fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy), (wg ISO), p.także FKM
FPM - fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy z grupami fluorowymi lub fluoroalkoksylowymi), (wg ISO), p.także FKM
FSI - kauczuk metylosilikonowy z grupami fluorowymi
FVMQ - kauczuk metylo-winylo-fluoro-silikonowy
FZ - kauczuk z ugrupowaniami -P=N- w fańcuchu i grupami fluoroalkoksylowymi przy atomach P
GPPS - polistyren normalny (oznaczenie niewłaściwe, prawidłowo PS-P)
GR-I - kauczuk butylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także IIR
GR-N - kauczuk nitrylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także NBR
GR-S - kauczuk styreno-butadienowy (oznaczenie nieprawidtowe), p.także SBR
GPO - kauczuk oksypropylenowy (kopolimer tlenku propylenu i eteru allilo-glicydylowego)
Hal-IIR - kauczuk halogenobutylowy (izopren-izobutylen)
HB - hydroksymaœlan
HBS - kwas hydroksy-masłowy
HC - węglowodory
HCFC - uwodornione węglowodory fluorowane (ang. zapis H-FCI(W)
HDI - heksametylenodiizocyjanian
HEA - hydroksyetyloakrylan
HERA - heksametylenotetroamina (utwardzacz do duroplastów)
HFA - hydrogenofluoroalkany, węglowodory częściowo fluoro-chlorowane, (porofor np. jako zamiennik FCKW)
HFB - heksafluorobutan, (porofor), także H-FKW356
HFC - hydro fluor carbonite (porofor, zastępuje FCKW)
HFC - węglowodory fluorowane (ang. zapis FKW)
H-FCKW - węglowodory fluorowane, częściowo halogenizowane, obecnie CI zastąpiono przez H (porofor)
HFCKW22 - wodorofluorachlorowęglowodór (porofor)
HFE - hydro fluor eter (porofor, zastępuje FCKVV)
HFKV1/356 - 1,1,1,4,4,4 heksafluorobutan, (porofor)
HHPSA - bezwodnik kwasu heksawodoroftalowego (utwardzacz do EP)
HHTP - heksaheksylotiotrifenylen, (ciekfy krysztal)
HIPP - polipropylen wysoko izotaktyczny (nieprawidlowe oznaczenie, p.także PP hi)
HMDI - uwodorniony difenylometanodiizocyjanian
HMDSO - heksametylenodisiloksan
HMT - heksametylenotetraamina, także beksa
HNBR - uwodorniony kauczuk nitrolowo-butylowy (Rubber)
HNUA - adypinian heptylononylodecylowy (zmiękczacz)
HNUP - ftalan heptylononyloundecylowy
HV - hydroksywalerianian
HVS - kwas hydroksywalerianowy
IM - poliizobuten (sektor tworzyw sztucznych), także PIB
INGP - poliester izoftalo-neopentyloglikol
IPD - izoforonodiamina (utwardzacz do EP, surowiec PUR)
IPDA - izoforonodiamina, (utwardzacz do EP i do PUR)
IR - kauczuk izoprenowy (Isopren-Rubber)
LCP - Liquid-Cristal-Polymer
L - SBR kauczuk styrenowo-butadienowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne)
LSR - Liquid Silicon Rubber - Ptynny kauczuk silikonowy
LVSBR - kauczuk winylo-butadienowy-styrenowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne)
MA - metyloamina
MABS - metylometakrylan/akrylonitryl/butadien/styren
MAO - metylo-aluminiumoksan (katalizator do produkcji PP)
MAS - kwas metakrylowy
MBS - kopolimer metakrylan metylu-butadien-styren
MBT - merkaptobenzotiazol (przyspieszacz kauczuku)
MC - metyloceluloza
MCDEA - 4-4-metylenobis(3-chlor-2-6-dietyloanilina, (utwardzacz do EP, środek pomocniczy do PUR)
MCI - chlorek metylenu
MDI - metyleno-(difenylometano-4,4')-diizocyjanian (surowiec do poliuretanu)
MEG - monoetylenoglikol
MEK - metylo-etylo-keton (butanon), (rozpuszczalnik)
MEKPD - nadtlenek metyloetyloketonowy-dimer
MF - żywica melaminowo-formaldehydowa
MF+UP - blenda melamina + nienas. żywica poliestrowa
MFQ - polimetylo-fluoro-siloksan (kauczuk silikonowy), także FMGl
MHHPSA - bezwodnik kwasu metylo-heksahydroftalowego
MMA - metakrylan metylu
MMABA - metakrylan metylu/akrylan butylu
MMAS - metakrylan metylu-styren
MQ - kauczuk poli(dimetylosiloksanowy) (kauczuk silikonowy)
MPD - m-tenylodiamina (utwardzacz do żywic EP)
MPF - żywica melamino-fenolo-formaldehydowa
MPPE - modyfikowany poli(fenylenoeter), nieprawidtowe oznaczenie (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI)
MPO - poli(metylo-fenylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także PMQ
M-PVC - masowy polichlorek winylu)
MPVQ - poli(metylo-fenylo-winylo-siloksanowy), (kauczuk silikonowy), także PVMQ
MA - polimetylosiloksan (kauczuk silikonowy)
MUF - żywica melamino-moczniko-formaldehydowa
MUPF - żywica melamino-moczniko-fenolo-formaldehydowa
MVQ - poli(metylo-winylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także VMGI
MXDA - m-ksylileno-diamina (substrat poliakryloamidu)
NaDBC - dibutylokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)
NaDMC - dimetyloditiokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)
NAR - akrylonitryl-akrylan-Rubber, (kauczuk)
NBR - kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (Nitril-Butadien-Rubber)
NBR+PP - kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polipropylen
NBR+PVC - kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polichlorek winylu
N.CO - grupa izocyjanianowa (np. przy PUR)
NCR - kauczuk akrylonitrylo-chloroprenowy (Nitril-Chloropren-Rubber)
NC - nitroceluloza
NDA - kwas naftalenodikarboksylowy (substrat LCP)
NIR - kauczuk akrylonitrylo-izoprenowy (-Rubber)
NMVOC - lotne węglowodory bez metanu (CH4)
N-PMI-SAN - N- fenylomaleimido-styreno-akrylonitryl
NR - kauczuk naturalny (cis-l,4-poliizopren) (Izopren- Rubber)
NREPDM - kauczuk naturalny/kopolimer etylen-propylenodimer
NRPP - kauczuk naturalny/polipropylen
OBTS - oksydietylenobenzotiazol-sulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)
ODDS - bis-oksydietyleno-dwusiarczek (środek pomocniczy do kauczuku)
F - MDI polimery metylodiizocyjanianowe
PA - poliamid (kolejna cyfra określa ilość atomów C w substratach)
PAA - kwas poliakrylowy
PA - 46 poliamid z poli(tetrametylenu)/kwasu adypinowego, poli (tetrametyleno-adipamid)
PA - 6 poliamid z kaprolaktamu
PA - 6 I poliamid z poli(heksametylenoizoftalamidu)
PA - 66 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego
PA - 6/3T poli(trimetyloheksametylenotereftaloamid)
PA - 6/6T kopoliamid z kaprolaktamu, kwas tereftalowy/ heksametylenodiamina
PA - 610 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu sebacynowego
PA - 612 polimer z heksametylenodiaminy-kwasu dodekanowego
PA - 11 poliamid z kwasu 11-aminoundekanowego
PA - 12 poliamid z kwasu dodekanowego
PA - 66/610 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i heksametyleno-diaminy/kwasu sebacynowego
PA - 69 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu azelainowego
PA - 39976 kopoliamid z kaprolaktamu i kwasu dodekanowego
PA - 6/66 kopoliamid z kaprolaktamu i heksametylenodiaminy/ kwasu adypinowego
PA - 24259 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i kaprolaktamu
PA+ABS - blenda poliamid + akrylonitryl-butadien-styren
PA+EPDM - blenda poliamid + etylen-propylenodimer
PA+PE-HD - blenda poliamid + polietylen-HD
PA+PET - blenda poliamid + poli(etylenoteraftalan)
PA+PPE - blenda poliamid + poli(fenylenoeter), [PA+PPO nieprawidtowo]
PA+PPS - blenda poliamid + poli(fenylenosiarczek), (PA=PA 6 lub 66)
PA+PTFE - blenda poliamid + poli(tetrafluoroetylen)
PA-G - poliamid lany, (przez polimeryzację anionowi
PA-MXD6 - poli(arglamid), (m-ksylileno-diamina + kwas adypinowy)
PA-MXDG+PP - poli(arglamid) + polipropylen
PAA - kwas poliakrylowy
PAE - ester poliakrylowy
PAEK - poliakryloeteroketon
PAH - polikondensowane węglowodory aromatyczne
PAI - poliamidimid
PAMA - polialkilometakrylany
PAN - oliakkrylonitryl
PAN-HYA - poli(akrylonitryl)-amidoxim-kwas hydroyamowy
PANI - polianilina
PANI+PVC - blenda polianilina + PVC
PAR - poliarylan (p. także PEC, APE)
PAS-B - poli(arylenosiarczek)
PAS - polisulfon arylowy
PB - 1,2-polibutadien
PBA - poli(akrylan butylu)
PBAN - poli(butadien-akrylonitryl), oznaczenie rzadkie
PBDD - polibromowane dibenzodioksyny (środek ogniochronny)
PBDE - polibromowany difenyloeter (środek ogniochronny)
PBDF - polibromowane dibenzofurany (środek ogniochronny) PBN+PC poli(butylenonaftalan) + poliwęglan
PBPE-X - poli(buten/PE-kopolimer) PBI poli(benzimidazol)
PBR - kauczuk winylopirydyno-butadienowy (kauczuk pirydynowy)
PBS - poli(butadienostyren), rzadkie oznaczenie PBT poli(tereftalan butylenu), (dawniej PBTP)
PBT+ASA - blenda polibutylen + akrylonitryl-styren-akryloester
PBT+EPDM - polibutylen + kauczuk etylenu-propylenu-dienowy
PBT+LCP - blenda polibutyle + Liquid Cristal Polymer - płynny polimer krystaliczny
PBT+PC - blenda poli(butylenotereftalan) + poliwęglan
PBT+PET - blenda poli(butylenotereftalan) + poli(etylenotereftalan)
PBT+SMA - blenda poli(butylenotereftalan) + bezwodnik kwasu styrenu-maleinowego
PC - poliwęglan
PCB - poli(chlorobifenyl)
PC+ABS - blenda poliwęglan + akrylonitryl-butadien-styren
PC+AES - blenda poliwęglan + akrylonitryl/etylen-propylendien/styren
PC+ASA - blenda poliwęglan + akrylonitryl-styren-akryloester
PC+MMA+S - blenda poliwęglan + metakrylan metylu + styren
PC+LCP - blenda poliwęglan + Liquid Cristal Polymer - płynny polimer krystaliczny
PC+PBT - blenda poliwęglan + poli(butylenotereftalan), modyfikowany
PC+PET - blenda poliwęglan + poli(etylenotereftalan)
PC+PE-HD - blenda poliwęglan + polietylen-HD
PC+PPE+SB - blenda poliwęglan + polifenylenoeter + styren/butadien
PC+PS-HI - blenda poliwęglan + polistyren, wysokoudarowy
PC+SMA - blenda poliwęglan + bezwodnik kwasu styrenowomaleinowego
PC+TPU - blenda poliwęglan + poliuretan termoplastyczny
PE-LD-V - liniowy polietylen o niskiej gęstości, usieciowany, (nieprawidłowe)
PE-LLD+MSA - polietylen-LLD + bezwodnik kwasu maleinowego
PE-LLD-X - polietylen-LLD, usieciowany
PE-MD - polietylen o średniej gęstości, (stary zapis MDPE)
PE-MD-X - polietylen-MD, usieciowany
PE-ULD - polietylen o bardzo niskiej gęstości
PE-VLD - polietylen z octanem winylu o niskiej gęstości
PEA - poliesteramid
PE-HD+PIB - blenda polietylen-HD + poliizobutylen
PEC - poliesterwęglan
PeCe - dochlorowany PVS jako włókno
PEDT - poli(etylenodioksytiofen)
PEE - poli(eteroester)
PEEK - poli(eteroeteroketon)
PEEKK - poli(eteroeteroketonoketon), (poliakryloeteroketon)
PEK - poli(eteroketon)
PEKK - poli(eteroeteroketon)
PEKEKK - poli(eteroketonoeteroketonoketon)
PEI - poliimidoeter
PEI+LCP - blenda poliimidoeter + Liquid-Cristal-Polymer
PEN+PBN+PC - blenda poli(etylenonaftalen) + poli(butylenonaftalen) + poliwęglan
PEN-A - poli(etyleno-naftalen)-amorficzny
PEOX - poli(tlenek etylenu)
per-EPDM - kauczuk etylen-propylen-dimerowy, z nadtlenkiem, usieciowany
PES - poli(eterosulfon), (nieprawidtowo także PESU)
PES+LCP - blenda poli(eterosulfon) + Liquid-Cristal-Polymer Ptynny polimer krystaliczny
PESU - poli(eterosulfon), oznaczenie nieprawidtowe, (p.także PES)
PET - poli(tereftalan etylenu), dawniej PETP
PETA - poli(tereftalan etylenu), amorficzny (czasem także APET)
PETC - folia z poli(tereftalanu etylenu), krystaliczna (określana też jako CPET)
PETG - poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem
PET+EPDM - blenda poli(tereftalan etylenu) + kauczuk etyleno
PET+PBT - blenda polietylen-poli(tereftalan butylenu)
PET+PSU - blenda poli(tereftalan etylenu) + polisulfon
PEUR - poli(eterouretany)
PE-X,PE-Xc - usieciowany polietylen (rzadko także VPE)
PF - żywica fenolowo-formaldehydowa
PF+EP - blenda żywica fenolowo-formaldehydowa + epoksydowa
PF/MF - kopolimer żywica fenolowoformaldehydowa/melaminowa
PFA - perfluoro-alkoksyalkan (kopolimer tetrafluoroetylen perfluoroalkilowinyloeter)
PFEP - poli(tetrafluoroetylen)-perfluoropropylen
PHA - żywice fenakrylanowe
PHBV - poli(hydroksybutyrano-kohydroksywalerianian), (tworzywo rozkładalne)
PI - poliimid
PIB - poliizobutylen, także poliizobuten, (p.także IM)
PIBI - poli(izobutyleno-izopren)
PIR - poli(izocyjanuran)
PLB - żywica fenolowo-formaldehydowa, modyfikowana elastomerowo (niewtaściwe oznacz.)
PMCA - poli(metylochloroakrylan)
PMDA - dwubezwodnik piromelitowy, (utwardzacz do EP)
P-MDI - polimery metylodiizocyjanianowe
PMI - poli(metakrylimid) PMMA polimetakrylan metylu)
PMMA+PAN - blenda polimetakrylan metylu) + poloakrylonitryl
PMMA+PBA - blenda polimetakrylan metylu) + poli(akrylan butylu)kopolimer
PMMA+PVC - blenda polimetakrylan metylu) + polichlorek winylu)
PMMA+PVDF - blenda polimetakrylan metylu) + poli(fluorek winylidenu)
PMMI - poli(metakrylanometyloimid)
PMP - poli(4-metylo-l-penten)
PMQ - metylofenylopolisiloksan
PMS - poli-metylostyren
PNF - kauczuk poli(fosforonitryl)-fluorowy
PNR - kauczuk polinorbornenowy
PNU - polinitrylo-uretan
PO - kauczuk oksypropylenowy
POE - elastomery poliolefinowe zawierające 0,2 komonomeru, (oznaczenie USA)
POM - polioksymetylen; albo poliformaldehyd, albo poliacetal
POM+PTFE - blenda polioksymetylen + politetrafluoroetylen
IPOM+PUR - blenda polioksymetylen + poliuretan termoplast.
POP - plastomery poliolefinowe (oznaczenie USA)
POP - polifosfonian, (środek ogniochronny) PP polipropylen
PPA - poli(ftalamid)
PPAM - Propylene Polymer Advanced Materials
PP-B - polipropylen-(średnia plastyczność), polimer blokowy
PP-BO - polipropylen-zorientowany dwuosiowo (nieprawidtowo także BOPP)
PP-C - polipropylen chlorowany
PF - E polipropylen spieniony (niewłaściwie EPP)
PPEPDM - kopolimer polipropylen/etylen-propylen-dimer
PPEVA - kopolimer polipropylen/etylenowinyloacetan
PP-H - polipropylen-(wyższa plastyczność), homopolimer
PF - hi polipropylen, wysoko izotaktyczny (także HIPP)
PP-JF - polipropylen z włóknami jutowymi (oznaczenie nieoficjalne)
PP-KK - polipropylen z antracytem
PF - mc polipropylen wytwarzany z katalizatorami metalocenowymi
PP-O - polipropylen-wysoka odporność na topnienie
PP - R polipropylen-polimer randomowy
PP-SHI - polipropylen-Super High Impact (także SHIPP, ale nieprawidłowo)
PPE - poli(fenylenoeter), (dotychczas PPO, poli(oksyfenylen)), ogólnie używane oznaczenie, p. także (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI)
PPE+PA - blenda polifenylenoeter + poliamid
PPE+PA - 66 blenda poli(fenylenoeter) + poliamid 66 + polistyren-HI modyf. + PS-HI
PPE+PS-HI - blenda poli(fenylenoeter) + polistyren-HI (np.HIPS), (także MPPE)
PPE+S/B - blenda poli(fenylenoeter) + udarowy polistyren (p.także PPE)
PPEM-R - polipropylen-blenda reaktorowa z udziatem kauczuku do 0,5
PPEPDM - polipropylen/etylen-propylen-dimer, usieciowany, (TPE-O), (TE(EPDM-X+PP wg ISO SAE)
PPG - poli(propylenoglikol) (m.in.substrat poliuretanów)
PPH - polifenyleny
PPIIR - kauczuk propylen/butylowy, usieciowany, (TPE-O), (TE(IIR-X+PP, wg ISO SAE)
PPMA - kopolimer polipropylen/bezwodnik kwasu maleinowego
PPMS - poli(parametylostyren)
PPNBR - kauczuk polipropylen/akrylonitryl-bytadienowy (kauczuk nitrylowy), usieciowany, (TPE-O TE (NBR-X+PP wg ISO SAE)
PPNR - polipropylen/kauczuk naturalny, usieciowany (TPE-O), (TE(NR-X+PP wg ISO SAE)
PPO - dotychczasowe oznaczenie polioksyfenylenu (p.PPE)
PPOX - poli(tlenek propylenu), (dotychczas PO)
PPP - poliparafenyleny
PPS - poli(siarczek fenylenu)
PPSU - poli(sulfon fenylenu)
PPS+PE-HD - blenda poli(siarczek fenylenu) + polietylen-HD
PPS+PTFE - blenda poli(siarczek fenylenu) + poli(tetrafluoroetylen)
PPTA - para-fenylen-tereftalamid PW poli(winylenowinyleny)
PPY - polipirole
PS - polistyren
PS+BR - polistyren + butylrubber, (kauczuk butylowy)
PSE - polistyren, spieniony (p. także EPS)
PS+PPEPS - blenda polistyren + poli(fenylenoeter)/polistyren
PS+PE - blenda polistyren + polietylen
PSA - bezwodnik ftalowy
PSBR - kauczuk winylopirydyna-styren-butadien (Rubber)
PSBS - polistyren/butadien/styren, (TPE-S)
PSI - kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi
PS-s - polistyren-syndiotaktyczny
PSU - polisulfon
PSU+PAS - blenda polisulfon + poli(akrylosulfon)
PTA - Purified Terephthalic Acid (bezwodnik kwasu tereftalowego)
PTFE - poli(tetrafluoroetylen)
PTMT - politetrametylenotereftalan (ang. lub stary zapis PBT)
PTP - poli (tereftalan)
PTZ - fenylotetrazol, (porofor)
PUR - poliuretan
PUR-E - poliuretan spieniony
PUR+ABS - blenda poliuretan + akrylonitryl-butadien-styren
PUR+PC - blenda poliuretan termoplastyczny + poliwęglan
PVAC - polioctan winylu)
PVAL - poli(alkohol winylowy)
PVB - poli (winylobutyral)
PVC - polichlorek winylu) (E-PVC = emulsja-PVC, S-PVC = suspensja-PVC)
PVCA - kopolimer polichlorek winylu)/akryloester
PVC-C - chlorowany
PVC, - (czasem także CPVC)
PVCEVA - kopolimer
PVC - etylenowinyloacetan
PVC-HI - PVC-wysokoudarowy
PVC-P - PVC ze zmiękczaczem (miękki PVC)
PVC-U - PVC bez zmiękczacza (twardy PVC)
PVC+ABS - blenda polichlorek winylu + ABS PVC+ABS+ABR blenda
PVC - + akrylonitryl-butadien-styren+ kauczuk akrylanowo-butylowy
PVC+BR - blenda polichlorek winylu + kauczuk butylowy
PVC+CPE - blenda polichlorek winylu + usieciowany polietylen
PVC+NBR - blenda polichlorek winylu + kauczuk nitrylowy
PVC+PMMA - blenda polichlorek winylu + polimetakrylan metylu)
PVC+PUR - blenda polichlorek winylu + termoplastyczny poliuretan (TPU)
PVC-U-HI - PVC bez zmiękczacza, o dużej udarności (high impact), (na rury i ptyty ak
PVC-U-1 - PVC bez zmiękczacza, udarowy (impact), (na rury i ptyty ak ( 39943 kJ/m2)
PVC-U-NI - PVC bez zmiękczacza, normalna udarność (impact), (na rury i płyty ak ( 0-5
PVC-U-RI - PVC bez zmiekczacza, Relaise impact, (na rury i ptyty ak ( 40111 kJ/m2)
PVDC - poli(chlorek winylidenu) PVDF poli(fluorek winylidenu)
PVDF-HP - poli(fluorek winylidenu)-high purity PVE poli(eter winylu)
PVF - poli(fluorek winylu)
PVFM - poli(winyloformal), lub poli(winyloformaldehyd)
PVK - poliwinylo-keton
PVME - poli(winylometyloeter)
PVK - poli(winylokarbazol)
PVMQ - poli(metylosiloksan) z grupami fenylowymi + winylowymi
PVP - poli(winylopirolidon)
PVSI - kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi i winylowymi
PZ - kauczuk z fańcuchem -P=N- i grupami arylowymi przy atomach
PD - kauczuk silikonowy, kauczuki z grupami siloksanowymi w tańcuchu polimeru
R - kauczuki z nienasyconym tańcuchem węglowym
R-EMP - polipropylen, modyfikowany reaktorowo, (wysoka udarność), (oznaczenie nieprawidfowe)
RME - metyloester oleju rzepakowego
RS - rezorcyno-formaldehyd
RTPU - termoplastyczny poliuretan-elastomer, wzmocniony włóknem szklanym, (Reinforced TPU, rzadkie oznaczenie)
SAN - styren/akrylonitryl
SAN+EPDM - blenda styren-akrylonitryl + terpolimer etylenpropylen
SAN+BR - blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butylowy
SAN+NBR - blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butadienowoakrylonitrylowy
SB - kopolimer styren/butadien
SBP - żywica styrenowo-butadienowa
SBR - kauczuk butadienowo-styrenowy
SBS - kopolimer styren/butadien/styren (p.także TPE-S)
SBS-A - styren/butadien/styren z centralnym blokiem butadienowym
SBS-B - styren/butadien/styren z centralnym blokiem styrenowym
SCR - kauczuk styrenowo-chloroprenowy
SEBS - kopolimer trzyblokowy styren/etylen-butylen/styren (p.także TPE-S), (TE PEBBS+PP wg ISO SAE)
SEBSMA - kopolimer styren/etylen-butylen/styren/bezwodnik kwasu maleinowego
SEBS+PA - blenda styren/etylen-butylen/styren + poliamid
SEBSPPE - styren/etylen-butylen/styren/poli(fenylenoeter), (TPE-S), (TR(PEBS+PPE) wg ISO SAE)
SEP - polimer blokowy styren/etylen/propylen
S-EPDM - kauczuk etylen-propylen-dimerowy, wulkanizowany z siarkš
SI, - Q krzem
SIEP - kauczuk silikon-etylen-propylenowy
SIPO - styren/izopropenylooksazolin, (dodatek)
SIR - kauczuk styrenowo-izoprenowy
SIS - styren-izopren-styren
SMA - kopolimer styren-bezwodnik maleinowy
SMA+PS - blenda styren-bezwodnik maleinowy + polistyren
SMAH+ABS - blenda styren-bezwodnik maleinowy + ABS
SMI - kopolimer styren-maleimid
SMMA - kopolimer styren-metyloester kwasu metakrylowego
SMS - kopolimer styren/(-metylostyren
SMSA - kopolimer styren-bezwodnik maleinowy
SPS - polistyren syndiotaktyczny, (oznaczenie nieprawidtowe, p. także PS-s)
S-PVC - suspensja-polichlorek winylu)
SR - kauczuk polisiarczkowy
SVA - kopolimer styren/winyl/akrylonitryl, kauczuk polisulfonowy, (z siarki)
TBPA - tetrabromoftalan-bezwodnik, (do soczewek optycznych)
T - BPA poli-2,4-dichloro-6-oksy-s-triazyna, (także bisfenol A, substrat dla PA 6)
TCDD - tetrachloridbenzo-p-dioksyna (niebezpieczna dioksyna znana jako trucizna „Seveso")
TCEF - fosforan trichloroetylowy (zmiękczacz)
TCF - fosforan trikrezylu (zmiękczacz), także TCP lub TKP
TCK - tetrachlorek węgla
TCP - fosforan trikrezylu, także TKP i TCF (zmiękczacz)
TDI - tolueno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)
TDID - tolilenodiizocyjanian dimeryzowany (surowiec poliuretanu)
TE-EPDM+PP - elastomery termoplastyczne, (PPE-O, (EPDM/PP wg ISO SAE)
TE-PEEST - elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomer poli(eteroestrowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEESTUR - elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(eteroesteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PESTEST - elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomery poli(eteroestrowe), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PESTUR - elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(esteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-NR-X+PP - elastomery termoplastyczne, kauczuk naturalny polipropylen, usieciowany
TPE-O - (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEBS+PP - elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/polipropylen, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEUR - elastomery termoplastyczne,
TPE-U, - (elastomer poli(eterouretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PBBS+PP - elastomery termoplastyczne, styren/butylen/styren/ polipropylen, TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEBBS+PE - elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/poli(fenylenoeter), TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-S - elastomery termoplastyczne z polimerem blokowym styrenowo-olefinowym
TE-U-ES - elastomery termoplastyczne, ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-U-ET - .elastomery termoplastyczne, eter-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-U-ETES - elastomery termoplastyczne, eter/ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)
TE - V elastomery termoplastyczne, usieciowane, (EPDHPP)
TE-X - NRPP elastomery termoplastyczne, usieciowane/terpolimer polipropylen-fluor-alkoksy
TFA - terpolimer fluor-alkoksy
TFB - tetrafluoroetylen-heksafluoropropen-fluorek winylidenu
TFEP - kopolimer tetrafluoroetylen-propylen
THF - tetrahydrofuran (np. rozpuszczalnik do PVC)
THPSA - bezwodnik tetrahydroftalowy, (utwardzacz do EP)
TKP - trikrezylofosforan (zmiękczacz)
TM - kauczuk polisiarczkowy (tioplasty) (także ET)
TMD - trimetyloheksametylenodiamina (utwardzacz HI? surowiec do izocyjanianów)
TMDI - trimetyloheksametyleno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)
TOF - trioktylofosforan (zmiękczacz)
TOR - polioktenamer (trans-Polyoctenylen-Rubber)
TPE - V elastomery termoplastyczne, usieciowane
TPE - elastomery termoplastyczne
TPE-A - TPE-polieter-amidy blokowe (także PEBA)
TPE-E - TPE-kopoliester (takżę TEE)
TPE-O - TPE-poliolefiny (także TPO)
TPE-S - TPE-kopolimery styrenowe (także SES, SEBS)
TPE-U - TPE-poliuretan (także TPU)
TPF - fosforan trifenylowy, także TPP (zmiękczacz)
TPU-A - alifatyczne poliuretany termoplastyczne (także ATPU)
TPU+ABS - blenda poliuretan termoplastyczny + ABS
TPU+PC - blenda poliuretan termoplastyczny + ABS TU tiomocznik
U - kauczuki z węglem, tlenem i azotem w łańcuchu polimerowym
UF - żywica mocznikowe-formaldehydowa
UFS - pianka mocznikowe-formaldehydowa
UP - nienasycone żywice poliestrowe
UP - E nienasycone żywice poliestrowe, piankowe VAC octan winylu
VBR - kauczuk winylo-butadienowy (nieoficjalne oznaczenie elastomeru)
VC - chlorek winylu
VCE - kopolimer chlorek winylu-etylen
VCEMA - kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan
VCEMMA - kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan metylu
VCEVAC - kopolimer chlorek winylu-etylen-octan winylu
VCH - chlorek winylu, monomer (p.także VC)
VCMA - kopolimer chlorek winylu-akrylan metylu
VCMMA - kopolimer chlorek winylu-metakrylan metylu
VCOA - kopolimer chlorek winylu-akrylan oktylu
VCVDC - kopolimer chlorek winylu-chlorek winylidenu
VCVAC - kopolimer chlorek winylu-octan winylu
VE - żywice winyloestrowe
VF - fibra
VMQ - poli(metylosiloksan) z grupami winylowymi (kauczuk silikonowy)
VSI - kauczuk metylosilikonowy z grupami winylowymi (oznaczenie już rzadkie)
XBR - kauczuk karbocyklo-butadienowy
XCR - kauczuk karbocyklo-chloroprenowy
XNBR - kauczuk karbocyklo-akrylonitrylo-butadienowy
XSBR - kauczuk karboksylowo-styrenowo-butadienowy
YSBR - kopolimer blokowy ze styrenu/butadienu (TPE)
YXSBR - kopolimer blokowy styrenu/butadienu z grupami karboksylowymi (TPE)
Z - kauczuki z fosforem i azotem w tańcuchu polimeru
ZBEC - cynk-dibenzyloditiokarbaminian, (przyspieszacz kauczuku)
ZMP - polimerowy, przestrzennie ograniczony bisfenol (środek przeciwdziałający starzeniu kauczuku)

…a to tylko niektóre

wg. Poradnik Mechanika

0 komentarze:

Prześlij komentarz

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP